ALGEMENE VOORWAARDEN LUNALU

Definities

1° Verkoper : bvba Lunalu Collection met zetel te Maldegem.

2° Klant : de professionele afnemer.

3° Vertrouwelijke informatie: alle informatie en gegevens die eender welke partij zelf of via één of meer tussenpersonen tijdens en/of ten behoeve van het productie- of verkoopproces meedeelt aan één of meerdere andere partijen, en waarvan men redelijkerwijze mag verwachten dat die vertrouwelijk is. Deze informatie omvat in elk geval iedere kennis of creatie die in aanmerking komt voor exploitatie, overdracht aan ondernemingen tegen betaling, en/of bescherming als knowhow of via intellectuele rechten. 

 

Bescherming intellectuele eigendom

ART 1

§1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, productieprocesgegevens, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de verkoper en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij de verkoper of diens leveranciers en producenten. 

§2 De levering van producten of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 

§3 Het Belgisch recht is van toepassing op de intellectuele rechten waarop de verkoper gerechtigd is.

 

ART 2

§1 De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, geluidsfragmenten, illustraties en software op de website van verkoper en de vormgeving hiervan, genieten de bescherming van intellectuele eigendom. Behoudens wettelijke uitzonderingen of uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper, mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt.

§2 De woord- en beeldmerken, merktekens en andere onderscheidende tekens op de website of schriftelijke en digitale documenten van de verkoper zijn van de verkoper, door hem ingeschakelde derden en zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

§3 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen de verkoper en de klant voortvloeien, inzonderheid eventuele intellectuele rechten, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

Geheimhoudings-en vertrouwelijkheidsplicht

ART 3

§1 De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik of verkoop van de producten en diensten voor de overeengekomen doelstellingen. 

§2 De klant zal zich daarbij strikt houden aan de modaliteiten, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant tegenstelbaar door bijzondere overeenkomsten.

 

ART 4 

§1 De klant verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie en gegevens rond het productieproces van de geleverde goederen, ongeacht de wijze waarop deze zijn medegedeeld, rechtstreeks of onrechtstreeks, via digitale kanalen, mondeling, schriftelijk, visueel, dan wel door iets te tonen, te verzenden of aan te wijzen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper, niet te verspreiden aan, openbaar te maken aan of te gebruiken ten voordele van derden.

§2 De verkoper kan bepaalde informatie uitdrukkelijk, schriftelijk of digitaal, aanduiden als vertrouwelijke informatie in de zin van deze algemene voorwaarden. Hij kan dit onder meer door het woord “VERTROUWELIJK” aan te brengen op of in de buurt van die informatie. Een dergelijke aanduiding brengt mee dat de klant het vertrouwelijk karakter van die informatie aanvaardt, zodat betwisting over de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op die informatie niet mogelijk is. 


§3 De klant zal zich onthouden van het analyseren, kopiëren en/of toepassen van reverse-engineeringtechniekenop de goederen, vertrouwelijke informatie of productieprocesgegevens die hij verkrijgt van de verkoper of diens leveranciers en producenten. Hij zal tevens geen pogingen ondernemen om de samenstelling of onderliggende informatie, ideeën of structuren van die goederen, vertrouwelijke informatie, en productieprocesgegevens te ontdekken.

 

ART 5

§1 Als de klant in strijd met de geheimhoudings-en vertrouwelijkheidsplicht handelt, verschaft die omstandigheid op zichzelf aan de verkoper het recht om van die klant een forfaitaire vergoeding te bekomen van 10. 000,- EUR (tienduizend euro) ter dekking van de potentiële schade, zonder dat hij tot bewijs van werkelijke schade is gehouden. 


§2 Indien deze strijdige gedraging zich uitstrekt in de tijd, is de verkoper bovenop de forfaitaire hoofdvergoeding gerechtigd op een bijkomende forfaitaire vergoeding van 500,- EUR (vijfhonderd euro) per dag dat de inbreuk voortduurt. 


§3 Elke nieuwe strijdige gedraging geeft de verkoper opnieuw recht op dezelfde forfaitaire vergoedingen. 


§4 De forfaitaire vergoedingen voor deze inbreuken zijn onmiddellijk en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de datum waarop de inbreuk plaatsvindt. De verschuldigde bedragen worden vanaf die datum tot op de dag der volledige betaling verhoogd met vergoedende interesten a rato van 10 percent.

§5 De klant die vertrouwelijke informatie of productieprocesgegevens in strijd met deze algemene voorwaarden gebruikt om winst te genereren verbindt zich ertoe om die winst integraal af te dragen aan verkoper.


 

ART 6

§1 Onverminderd hetgeen bepaald werd in het vorig artikel, kan de verkoper met alle middelen elke schade bewijzen die hij lijdt als gevolg van de gedragingen die een klant stelt in strijd met de geheimhoudings-en vertrouwelijkheidsplicht of een contractuele verplichting die daaruit voortvloeit. De klant verbindt zich ertoe die schade volledig te vergoeden.                                                            

§2 De door de verkoper ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie met de klant geldt als authentiek en kan worden gebruikt als bewijs in rechte.

 

Medewerkings-en vrijwaringsplicht                                                                         

ART 7

§1 De verkoper kan de klant in vrijwaring roepen voor alle schade geleden bij miskenning van de geheimhoudings-en vertrouwelijkheidsplicht ingeval hij door derden wordt aangesproken. De klant zal vrijwillig en op eigen kosten tussenkomen in elke procedure, preliminair of ten gronde, die hiermee verband houdt.

§2 De klant verbindt zich ertoe vrijwillig en op eigen kosten tussen te komen in elke procedure, preliminair of ten gronde, die de verkoper voert tegen derden wegens verspreiding van geheime of vertrouwelijke gegevens waarvan dezen door zijn toedoen in strijd met deze algemene voorwaarden kennis namen.

§3 De klant verbindt zich ertoe vrijwillig en op eigen kosten tussen te komen in elke procedure, preliminair of ten gronde, die de verkoper voert tegen derden wegens medeplichtigheid aan contractbreuk bij schending van de geheimhoudings-en vertrouwelijkheidsplicht.

§4 De klant verbindt zich ertoe vrijwillig en op eigen kosten volledige medewerking te verlenen aan elk strafrechtelijk onderzoek, hetzij politioneel hetzij gerechtelijk, dat tegen derden wordt ingesteld op verzoek van de verkoper wegens verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie. 

 

ART 8

§1 Als de klant deze medewerkings-en vrijwaringsplichten miskent, verschaft die omstandigheid op zichzelf aan de verkoper het recht om van die klant een forfaitaire vergoeding te bekomen van 2. 500,- EUR (tweeduizendvijfhonderd euro) ter dekking van de potentiële schade, zonder dat hij tot bewijs van werkelijke schade is gehouden. 


§2 Indien deze strijdige gedraging zich uitstrekt in de tijd, is de verkoper bovenop de forfaitaire hoofdvergoeding gerechtigd op een bijkomende forfaitaire vergoeding van 250,- EUR (tweehonderdvijftig euro) per dag dat de inbreuk voortduurt. 


§3 Elke nieuwe strijdige gedraging geeft de verkoper opnieuw recht op dezelfde forfaitaire vergoedingen. 


§4 De forfaitaire vergoedingen voor deze inbreuken zijn onmiddellijk en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de datum waarop de inbreuk plaatsvindt. De verschuldigde bedragen worden vanaf die datum tot op de dag der volledige betaling verhoogd met vergoedende interesten a rato van 5 percent.

§5 De forfaitaire vergoedingen vermeld in dit artikel laten het recht van de verkoper op forfaitaire vergoedingen overeenkomstig artikel X onverlet.

 

Privacy Policy

ART 9

§1 De gegevens van klanten, distributeurs en handelsagenten worden niet doorgegeven aan derden.

§2 De verkoper behartigt met gepaste ijver de juistheid en actualisering van zijn website. De klant aanvaardt niettemin dat de inhoud daarvan soms onvolledig of onjuist kan zijn, en dat dergelijke gegevens te allen tijde kunnen worden gewijzigd door de verkoper zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

ART 10

§1 De verkoper kan voor eigen rekening de gegevens van klanten gebruiken om zijn producten en diensten te promoten. 

§2 Voor het plaatsen van foto’s of filmmateriaal op de website zal steeds voorafgaandelijke schriftelijke toestemming worden gevraagd op papieren of digitale drager aan de personen, klanten of derden, die op basis van dit beeldmateriaal kunnen worden geïdentificeerd of herkend.

§3 Klanten worden geacht door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming te geven voor de verwerking van andere persoonsgegevens, onverminderd het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken of zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingsvormen.

 

ART 11

§1 De persoonsgegevens van klanten worden door de verkoper met het oog op gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, alleen intern verwerkt voor het promoten van eigen producten en diensten en dit op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. De verwerking steunt op artikel 6 §1,a en f EU Verordening 2016/679 en gaat niet verder dan noodzakelijk.

§2 De verkoper verbindt zich ertoe onjuiste persoonsgegevens te verwijderen, actualiseren of rectificeren zonder onredelijke vertraging.

§3 De verkoper verbindt zich ertoe de klanten van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt, op papieren of digitale drager op de hoogte te brengen van de herkomst van deze gegevens, de precieze aard van de verwerking of de aanpassing van die data, met vermelding van de contactgegevens van het personeelslid of de zaakvoerder die instaat voor de verwerking, de contactgegevens van de natuurlijke personen of rechtspersonen die de gegevens hebben verstrekt en de periode gedurende de welke de gegevens zullen worden opgeslagen.

§4 De verkoper verbindt zich ertoe op eerste verzoek van de klant kosteloos bijkomende informatie te verschaffen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

§5 De verkoper verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van klanten te bewaren op een wijze die het derden redelijkerwijze onmogelijk maakt deze klanten te identificeren.

 

ART 12

§1 De klant kan de verkoper verzoeken om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn en kan tevens de rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking vragen. Dit verzoek kan via email aan de verkoper worden gericht (info@lunalu.be).

§2 Uiterlijk een maand na ontvangst van de brief of mail waarin de klant om gegevensaanpassing verzoekt, deelt de verkoper de reden mee waarom dit verzoek zonder gevolg dient te blijven.

§3 De klant die niet akkoord gaat met de beslissing van de verkoper kan klacht neerleggen bij de Privacy Commissie.

 

ART 13

De verkoper verbindt zich ertoe in ieder geval nooit persoonsgegevens te verwerken waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbe­schouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, of genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Exoneratie

ART 14

In de periode voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst tussen de verkoper en de klant, sluit de verkoper uitdrukkelijk alle buitencontractuele aansprakelijkheid uit voor het afbreken van de onderhandelingen, het niet verschaffen van informatie die hij niet verplicht was te geven op grond van dwingende normen, of eventuele bijkomende schade die de klant meent te kunnen inroepen na vernietiging van de overeenkomst en herstel in de oorspronkelijke toestand wegens onoverwinnelijke dwaling.

 

ART 15

§1 Tenzij anders wordt bepaald in de algemene of bijzondere voorwaarden, rust op de verkoper een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

§2 De verkoper beperkt in het kader van deze middelenbelofte zijn contractuele aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot bedrog en grove fout.

 

ART 16

§1 De verkoper sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor typ-en programmeerfouten op de website. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van dergelijke numerieke fouten.

§2 De verkoper sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor links en digitale verwijzingen naar andere websites, of diensten en advertenties die door derden op de website worden aangeboden.

 

ART 17

§1 De verkoper beperkt in het kader van de conventionele of wettelijke garantietermijnen zijn contractuele aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot de onvolkomenheden en tekortkomingen die de gemiddelde professionele koper niet behoorde op te merken of te ontdekken tijdens de keuring van het goed.

§2 De verkoper beperkt in het kader de wettelijke waarborg aangaande de aard, de staat, en de gebreken van de geleverde producten, zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot de ernstige onzichtbare gebreken, die in de kiem bestonden op het ogenblik van de levering en de zaak ongeschikt maken voor het bestemde gebruik, doch enkel wanneer hij kennis droeg van deze onvolkomenheden of wanneer deze voortvloeien uit zijn bedrog alsmede grove fout.

§3 In toepassing van de vorige paragraaf, komen partijen overeen dat de verkoper, ter weerlegging van het vermoeden van kwade trouw, kan aantonen dat de klant over een professionele achtergrond beschikt waardoor hij ten tijde van de inspectie van het goed had moeten weten dat het afgeleverde goed met een gebrek behept was, nu het een redelijk, nauwlettend en zorgvuldig afnemer in dezelfde omstandigheden niet ontgaan zou zijn.

 

ART 18

§1 In alle hierboven vermelde gevallen, sluit de verkoper uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor indirecte, incidentele en punitieve schade. 

§2 De verkoper sluit tevens in alle hierboven vermelde gevallen elke aansprakelijkheid uit voor de schade die de klant zou lijden ingevolge overmacht, toeval of eigen substantiële fout, inzonderheid bij toepassing van een conventionele garantie.

 

Geschillen

ART 19

§1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de partijen, wordt elke overeenkomst tussen de verkoper en de klant beheerst door het Belgische recht.

§2 In geval van betwisting, zijn de rechtbanken bevoegd van het kanton of het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is.

 

Verkoopsvoorwaarden

ART 20

De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

 

ART 21


Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 

ART 22


In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd. (Zie ook 'Geschillen ART 19').

 

ART 23


Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.